Start / Klubbens love

Klubbens love

For printervenlig version - klik her (i sort/hvid og pdf-format) 

 

 

 

§ 1: Navn og Hjemsted
 

Stk. 1:

Klubbens navn er Spaniel Klubben.

 

Stk. 2:
Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse

 

Stk. 3:
Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst.

 

 

§ 2: Organisation
Klubben er opbygget med: Urafstemning, se § 8.

Generalforsamling, se § 9.

Hovedbestyrelse, se § 10. Bestyrelse, se § 11 Udvalg, se § 13.

Regioner, se § 14.

 

 

§ 3: Formål
 

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK) og i overensstemmelse med dennes formål og internationale bestemmelser

 

at fremme avl og anvendelse af spanielracer hørende under DKKs gruppe 8, som ikke har deres egen specialklub samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden

 

at afholde udstillinger, skuer, brugs- og jagtprøver samt nært beslægtede arrangementer at holde medlemmerne orienteret gennem medlemsbladet samt klubbens hjemmeside

 

§ 4: Avlsarbejdet
 

Stk. 1:

Spanielklubben er DKKs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende i § 3 nævnte spanielracer.

 

 

Stk. 2:
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race(r).

 

Stk. 3:
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

 

§ 5: Medlemmer
 

Stk. 1:

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Således kan bl.a. personer, der køber og sælger hunde med videresalg for øje, ikke optages som medlemmer af klubben.

 

Stk. 2:
Bestyrelsen har mulighed for at tildele “Spaniel Klubbens hædersnål” til personer, der har ydet en indsats for spaniel sagen. Hædersnålen giver ikke kontingentfrihed. Hædersnålen uddeles på generalforsamlingen.

 

Stk. 3:
DKKs formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved en stedfortræder.

 

Stk. 4:
Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for spanielsagen, kan udnævnes til æresmedlemmer. Indstilling og udnævnelse af æresmedlemmer forelægges hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer af Spaniel Klubben.

 

Stk. 5:
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender i årets løb er æresmedlemmer samt ordinære medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent i minimum 3 måneder og ikke er i kontingent-restance med mere end 3 måneder. § 7, stk. 3.

Klubbens familiemedlemsskab består af 2 personer, der begge har samme adresse. Begge personer er stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender.

 

Stk. 6:
Juniormedlemsskab gives til unge i alderen 13 – 17 år for at fremme de unges interesse for Spaniels og indsigten i Spaniel Klubbens formål jf. § 3 og som opfylder betingelserne for optagelserne i DKK - § 5 – stk. 1.

Juniormedlemsskab gives til en reduceret pris svarende til halv pris af det ordinære medlemskab. Juniormedlemsskab giver ikke stemmeret, og der kan ikke opnås valgbarhed jf. § 5 – stk. 5.

 

 

§ 6: Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og erlægges forud for 1 år ad gangen fra første betalingsdag.

 

§ 7: Indmeldelse og Udmeldelse Stk. 1:
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent på klubbens postgirokonto.

 

Stk. 2:
Medlemskabet indtræder pr. betalingsdagen.

 

Stk. 3:
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 3 måneder fra forfaldsdagen, betragtes som værende i kontingentrestance og slettes af medlemslisten.

 

Stk. 4:
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til hovedkassereren. Erlagt kontingent tilbagebetales ikke.

 

 

§ 8: Urafstemning
 

Stk. 1:

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henvise ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning.

 

Stk. 2:
Afstemningen sker på særlige stemmesedler. Stemmesedlen lægges i en kuvert, hvorpå intet er anført. Denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der, for at stemmesedlen kan være gyldig, skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse og tilbagesendes til klubbens revisorer inden 8 dage fra udsendelsen. Kuverterne med stemmesedlerne må først åbnes, når de med medlemsnummer, navn og adresse forsynede kuverter er fjernet. Optællingen, der er åben for alle medlemmer, foretages af klubbens revisorer. Optællingsstedet bekendtgøres i forbindelse med udsendelsen af stemmesedlerne.

 

Stk. 3:
En urafstemning er i ethvert forhold klubbens højeste myndighed. Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.

 

§ 9: Generalforsamlinger
§ 9a: Ordinær generalforsamling Stk. 1:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene

afgøres på anden vis.

 

 

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, skiftevis Jylland-Fyn-Sjælland. Dato og mødested fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres efter bestyrelsens afgørelse i medlemsbladet eller pr. brev senest 12 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3:
Forslag til behandling på generalforsamlingen tilstilles skriftligt klubbens sekretær senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmerne skal senest 10 dage før generalforsamlingen have skriftlig meddelelse om indkomne forslag.

 

Stk. 4:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

a.  Valg afdirigent.

b.  Valg af mindst 2stemmetællere.

c.  Bestyrelsen forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

d.  Bestyrelsen forelægger det udsendte og reviderede regnskabtil godkendelse og decharge(ansvarsfritagelse).

e.  Brugshundeudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

f.  Udstillingsudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

g.  Sundhedsudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

h.  Øvrigeudvalg(efterbestyrelsensafgørelse)fremlægger mundtligberetningtilorientering.

i.  Resultatet af valgene til bestyrelse, udstillingsudvalg, brugshundeudvalget samt revisorer offentliggøres.

j.  Supplerende valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, udstillingsudvalg, brugshundeudvalg og revisorer i det omfang, der til det ordinære valg under § 11A stk. 3 ikke har været opstillet tilstrækkelig mangekandidater.

k.  Behandling af indkomne forslag. Rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen og godkendesaf dirigenten.

l.  Eventuelt.

 

Stk. 5:
Vedtagelser på generalforsamlingen (bortset fra lovændringer jvf. § 16) sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 6:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af generalforsamlingen enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

§ 9b: Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:

a.  når bestyrelsen finder det nødvendigt,eller

b.  når en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal beslutter det,eller

c.  når mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom tilbestyrelsen.

 

 

Stk. 2:
Ved beslutning eller begæring af ekstraordinær generalforsamling må de spørgsmål, der ønskes behandlet, angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles.

 

Stk. 3:
Bestyrelsen skal indvarsle ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse senest 4 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

 

Stk. 4:
Vedtagelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 5:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af den ekstraordinære generalforsamling enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

 

 

§ 10: Hovedbestyrelsen
§ 10a: Sammensætning, møder og konstituering Stk. 1:

Hovedbestyrelsen består af:

a.  Den til enhver tid siddende bestyrelseog

b.  de i regionerne udpegede hovedbestyrelsesrepræsentanter (1 repræsentant fra hverregion)

c.  Brugshunde- udstillingsudvalgets samt sundhedsudvalgetsmedlemmer

 

Stk. 2:
Bestyrelsen forpligter sig til at sammenkalde hovedbestyrelsen til minimum 1 ordinært møde årligt. Indkaldelsen skal ske senest 6 uger før mødet. Forslag skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før mødet.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes 1 uge før mødet.

 

Stk. 3:
Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af regionerne finder det nødvendigt. Ved beslutning eller begæring af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde må de spørgsmål, der ønskes behandlet, angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt senest 2 uger efter begæringens modtagelse med mindst 2 ugers varsel.

 

Stk. 4:
Klubbens formand er automatisk formand for hovedbestyrelsen, der i øvrigt selv fastsætter sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende.

 

 

Stk. 5:
Over forhandlingerne fører bestyrelsens sekretær en protokol, der oplæses og godkendes på hovedbestyrelsesmødet.

 

§ 10b: Hovedbestyrelsens opgaver Stk. 1:
Det er hovedbestyrelsens hovedopgave at virke som formidler af samarbejdet mellem regionerne, udvalgene og bestyrelsen.

 

Stk. 2:
Hovedbestyrelsen behandler forslag til aktivitetsrammer og skal herunder tilstræbe, at tilbuddene til medlemmerne på landsbasis bliver så ensartede som muligt, samtidigt med at specielle lokale forhold og behov tilgodeses i rimeligt omfang.

 

Stk. 3:
Hovedbestyrelsen skal inspirere regionerne og udvalgene i deres arbejde og virke som idéformidler dem imellem.

 

 

§ 11: Bestyrelsen
§ 11a: Bestyrelsen, valg og konstituering Stk. 1:

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

Stk. 2:
På ulige år vælges 3 og lige år 2 bestyrelsesmedlemmer, således at samtlige får en toårig virkeperiode. Genvalg kan finde sted. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK.

 

Stk. 3:
Opstilling af kandidater sker således:

1.  Kandidatforslag skal være skriftlig og være bestyrelsens sekretær i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Et eller flere stemmeberettigede medlemmer har ret til at foreslåkandidater.

2.  Ønsker et bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller en revisor at modtage genvalg, betragtes vedkommende som genopstillet, såfremt skriftlig tilkendegivelse herom er bestyrelsens sekretær i hænde inden fristen forkandidatforslag.

3.  Umiddelbart og senest 1 uge efter fristens udløb meddeler sekretæren de foreslåede kandidater, hvem der erforeslået.

4.  De af de foreslåede kandidater, der inden 6 uger før generalforsamlingen skriftligt overfor sekretæren har bekræftet, at de er villige til at modtage valg, betragtes hermed somopstillede.

5.  Hvis der ved fristens udløb ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til kandidater, bør den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater. Hvis dette ikke er muligt tages § 9 ianvendelse.

 

 

Stk. 4:
Stemmesedler skal være samtlige stemmeberettigede i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne returneres til klubbens revisorer. For at komme i betragtning ved optællingen, skal stemmesedlerne være modtaget af revisorerne senest 2 dage før generalforsamlingen, stemmesedlerne skal for at være gyldige være lagt i kuvert, hvorpå intet er anført; denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse.

 

Stk. 5:
Optællingen af stemmesedlerne foretages før generalforsamlingens start af klubbens revisorer. Optælling af stemmer til valg af revisorer kontrolleres af klubbens formand. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.

 

Stk. 6:
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, bliver vedkommende i denne i det udtrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

 

Stk. 7:
Får både et ordinært bestyrelsesmedlem samt suppleanter forfald udskrives der suppleringsvalg til bestyrelsen for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg - dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

 

Stk. 8:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

Stk. 9:
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 10:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand,

Næstformand, Sekretær, Kasserer,

samt en repræsentant til henholdsvis Brugshunde-, Udstillings- og Sundhedsudvalget samt regionsrepræsentant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 11b: Bestyrelsens opgaver Stk. 1:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.

 

 

Stk. 2:
Bestyrelsen behandler og godkender indstillinger fra udvalgene

 

Stk. 3:
Bestyrelsen udarbejder efter indstillinger fra udvalgene og regionsbestyrelserne forslag til aktivitets- rammer til behandling fra hovedbestyrelsesmøderne.

 

Stk. 4:
Bestyrelsen udgiver diverse publikationer bl.a. medlemsbladet, hvortil der kan ansættes en ansvars- havende redaktør.

 

Stk. 5:
Bestyrelsen vælger Spaniel Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab

 

Stk. 6:
Bestyrelsen tegner klubben over for myndigheder, organisationer og enkeltpersoner uden for klubben.

 

Stk. 7:
Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til bearbejdelse af særlige spørgsmål og kan ansætte arbejdskraft til varetagelse af opgaverne.

 

Stk. 8:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres kartotek over medlemmerne, herunder regionstilhørsforhold og hundens race.

 

Stk. 9:
Det påhviler en i utide afgået bestyrelse at sørge for, at en forretningsbestyrelse på mindst 3 personer viderefører klubbens anliggender, indtil nyvalg har fundet sted.

 

 

§ 12: Regnskab og revision
§ 12a: regnskab Stk. 1:

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2:
Klubbens kasserer fører regnskab over klubbens udgifter og indtægter samt formue.

 

Stk. 3:
Bestyrelsen er, indtil der er givet decharge (ansvarsfritagelse) på den ordinære generalforsamling, ansvarlig for klubbens regnskab, herunder at dette løbende føres forsvarligt og efter almindelige forretningsprincipper.

 

 

Stk. 4:
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§ 12b: Revision Stk. 1:
Revisionen består af 2 valgte medlemmer som revisorer.

 

Stk. 2:
Revisorer og suppleanter vælges for en etårig periode.

 

Stk. 3:
Opstilling af kandidater som revisorer sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen, jvf. § 11a stk. 3.

 

Stk. 4:
Valg af revisorer sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

 

Stk. 5:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til revisorer, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

 

Stk. 6:
Tidsfrister for revidering af regnskabet fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med revisorerne.

 

 

§ 13: Brugshunde- Udstillings- og Sundhedsudvalgene
§ 13a: Valg og konstituering Stk. 1:

Udstillingsudvalget består af 5 medlemmer.

Brugshundeudvalget består af 5 medlemmer. Sundhedsudvalget består af 3 – 5 medlemmer.

 

Stk. 2:
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til indtræden i hvert udvalg.

 

Stk. 3:
Udstillingsudvalg: De fire andre medlemmer af udvalget vælges for en toårig periode. Der vælges 2 medlemmer hvert år.

Brugshundeudvalg: De fire andre medlemmer af udvalget vælges for en toårig periode. Der vælges 2 medlemmer hvert år.

 

 

Stk. 4:
Til hvert udvalg vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Når en suppleant indtræder i et udvalg, bliver vedkommende i dette i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

 

Stk. 5:
Opstilling af kandidater sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 3.

 

Stk. 6:
Valg til udvalgene sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

 

Stk. 7:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til medlemmer og suppleanter, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

 

Stk. 8:
Får både et ordinært udvalgsmedlem valgt af generalforsamlingen samt suppleanters forfald, udskrives der ekstraordinært suppleringsvalg ved urafstemning til udvalget for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg til bestyrelsen – dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

 

Stk. 9:
Hvert udvalg konstituerer sig med et medlem som formand. Udvalgsmedlemmerne fordeler i øvrigt selv opgaverne mellem sig og fastsætter selv deres forretningsordener.

 

Stk. 10:
Udvalgene fører en forhandlingsprotokol over arbejdet som underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer. Udskrift af forhandlingsprotokollen tilstilles bestyrelsen.

 

Stk. 11:
Beretningen om udvalgenes arbejde mellem de ordinære generalforsamlinger tilstilles klubbens formand senest 8 uger før den ordinære generalforsamling, og offentliggøres af bestyrelsen sammen med formandens beretning for klubbens medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 13b: Brugshundeudvalgets opgaver Stk. 1:
Brugshundeudvalget afholder Spaniel Klubbens officielle markprøver under hensyntagen til ønsker fra regionerne og afholder andre arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

 

Stk. 2:
Brugshundeudvalget bistår med koordination ved afholdelse af prøver på regionsplan og vejleder de regionale arrangører.

 

 

Stk. 3:
Brugshundeudvalget udarbejder ideer og forslag til vedligeholdelse og udvikling af dressur- og prøveaktiviteter, og afgiver indstilling herom til bestyrelsen.

 

Stk. 4:
Brugshundeudvalget varetager arbejdsopgaver vedrørende dressur og prøver efter aftale med bestyrelsen.

 

Stk. 5:
Brugshundeudvalget godkender og instruerer prøveledere til sikring af, at godkendte prøveregler nøje overholdes.

 

Stk. 6:
Brugshundeudvalget forestår uddannelsen og efteruddannelsen af trænere og fører fagligt tilsyn med træningen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.

 

Stk. 7:
Brugshundeudvalget godkender instruktører fra andre klubber til træning, hvor der i forvejen ikke findes uddannede spanieltrænere. Indstillingen skal ske til Brugshundeudvalget. Efter godkendelse skal instruktøren deltage i Spaniel Klubbens førstkommende seminar.

 

Stk. 8:
Brugshundeudvalget udarbejder forslag til bestyrelsen om indstilling/uddannelse som prøvedommere.

§ 13c: Udstillingsudvalgets opgaver Stk. 1:
Udstillingsudvalget afholder Spaniel Klubbens certifikatudstillinger under hensyntagen til ønsker fra regionerne og afholder andre arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

 

Stk. 2:
Udstillingsudvalget bistår med koordination ved afholdelse af skuer o. lign. på regionsplan og vejleder de regionale arrangører.

 

Stk. 3:
Udstillingsudvalget godkender og instruerer udstillings- og skueledere til sikring af, at reglerne for udstillinger og skuer overholdes.

 

Stk. 4:
Udstillingsudvalget indstiller til bestyrelsen personer, som ønskes uddannet som udstillingsdommere, og yder praktisk bistand ved dommeruddannelsen.

 

Stk. 5:
Udstillingsudvalget forestår kurser og seminarer for dommere, ringpersonale, skueledere o. lign. i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinjer.

 

 

Stk. 6:
Udstillingsudvalget bearbejder ideer og forslag til vedligeholdelse af aktiviteter vedrørende udstillinger, skuer og lignende og afgiver indstilling herom til bestyrelsen

 

Stk. 7:
Udstillingsudvalget varetager arbejdsopgaver vedrørende udstillinger, skuer o. lign. efter aftale med bestyrelsen.

§ 13d: Sundhedsudvalgets opgaver Stk. 1:
Sundhedsudvalget (SU) er nedsat af Spanielklubbens bestyrelse.

 

Stk. 2:
SU har til opgave at følge udviklingen inden for racernes sundhed og gøre information herom let tilgængelig. Udvalget kan alene eller i samarbejde med bestyrelsen arrangerer temaaftener og seminarer, med det formål at skabe større bevidsthed om racernes sundhed. Hyppigheden af disse arrangementer fastsættes i samarbejde med bestyrelsen. SU besvarer diverse henvendelser om sundhed og kan selv tage relevante emner op, samt indhenter oplysninger.

Formidling af SU’s arbejde/resultater foregår via bestyrelsen på klubbens hjemmeside. Kommunikation fra SU til eksterne interessenter foregår i koordination med bestyrelsen.

 

Stk. 3:
Konstituering:

SU konstituerer sig med en sekretær og en formand. Antallet af medlemmer bør ligge mellem 3 – 5 personer. Antallet af medlemmer bestemmes endeligt af bestyrelsen i samråd med den udpegede formand for SU.

 

Stk. 4:
Dagsorden og referater:

Til hvert møde i SU udarbejdes en dagsorden.

Bestyrelsen har ret til at fremsende punkter til denne dagsorden.

Ved afholdelse af møder i SU tages beslutningsreferat. Godkendte referater sendes til bestyrelsen (ved formanden) og offentliggøres på hjemmesiden.

 

Stk. 5:
Beretning:

Udvalget aflægger beretning i forbindelse med klubbens generalforsamling.

 

Stk. 6:
Økonomi:

SU udarbejder hvert år et budget baseret på de aktiviteter der er planlagt i det følgende år. Budgettet afleveres til godkendelse i bestyrelsen inden 1. december.

Udvalgets omkostninger dækkes efter sædvanlig praksis for udvalg under bestyrelsen. Eventuel ekstra aktivitet og medfølgende budget ændring skal godkendes i bestyrelsen.

 

 

Stk. 7:
SU rådgiver bestyrelsen i evt. dispensationssager videresendt fra Dansk Kennel Klub. Resultatet af dispensationssagerne sendes til bestyrelsen for videre behandling.

 

 

§ 14: Regionerne
§ 14a: Regionsopdeling Stk. 1:

Spaniel Klubben er geografisk opdelt i et antal regioner.

 

Stk. 2:
Efter forhandling med de implicerede regioner og hovedbestyrelsen bestemmer bestyrelsen de geografiske grænser mellem regionerne, ligesom de kan oprette og nedlægge regioner efter forhandling med nævnte instanser.

 

Stk. 3:
Et medlems tilhørsforhold afgøres af medlemmets adresse i henhold til klubbens regionsopdeling. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen. Ethvert medlem af Spaniel Klubben kan uanset regionstilhørsforholdet deltage i enhver regions arrangementer.

 

§ 14b: Formål
Regionernes formål er på lokalt/regionalt plan at fremme avl og anvendelse af spaniels ved afholdelse af forskellige aktiviteter i overensstemmelse med klubbens formål jvf. § 3.

§ 14c: Regionsbestyrelser Stk. 1:
Hver region ledes af en regionbestyrelse på 3, 5 eller 7 medlemmer. Valget sker på årlige regionsgeneralforsamlinger. Antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af regionsgeneralforsamlingerne. Regionsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet der på lige årstal vælges et lige antal medlemmer og ulige årstal et ulige antal.

 

Stk. 2:
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Når en suppleant indtræder i regionsbestyrelsen, forbliver vedkommende i denne i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

 

Stk. 3:
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer regionsbestyrelsen sig med: Formand,

Sekretær, Kasserer,

Hovedbestyrelsesrepræsentant Trænerkontakt.

 

 

Stk. 4:
Regionsbestyrelsen kan supplere sig med arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver.

 

Stk. 5:
Regionsbestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over sit arbejde. Forhandlingsprotokollen underskrives af de på regionsbestyrelsesmødet deltagende medlemmer.

§ 14d: Opgaver Stk. 1:
Regionsbestyrelsen varetager den daglige ledelse af regionerne – herunder planlægning og udførelse af regionernes aktiviteter i overensstemmelse med de fastlagte prøve- og udstillingsreglementer og andre regler.

 

Stk. 2:
Forslag til afholdelse af markprøver og certifikatudstillinger kan indsendes til henholdsvis brugshunde- og udstillingsudvalgene.

Stk. 3:
Brugsprøvetræningen gennemføres af de af brugshundeudvalget uddannede trænere. Afholdelsen koordineres af træner og regionsbestyrelse (trænerkontakt) for så vidt angår tid og sted. Træneren afregner med regionskassereren.

§ 14e: Regnskab og revision Stk. 1:
Regionernes regnskabsperiode går fra 1.1 til 31.12. Regionskassereren fører regnskabet over regionens aktiviteter. Afskrift af det reviderede regnskab udleveres til de fremmødte på regionsgeneralforsamlingen og sendes til klubbens bestyrelse.

 

Stk. 2:
Regionens regnskab revideres af 1-2 revisorer, som vælges på regionsgeneralforsamlingen for en etårig periode.

§ 14f: Regionsgeneralforsamling Stk. 1:
Den årlige regionsgeneralforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel i klubbens medlemsblad og afholdes i januar måned.

 

Stk. 2:
Stemmeberettigede og valgbare er alle regionens medlemmer (jvf. § 14a stk. 3), der opfylder betingelserne i § 5 stk. 1.

 

Stk. 3:
Dagsordenen skal indeholde følgende:

1.  Valg afdirigent.

2.  Valg afstemmetællere.

3.  Regionsbestyrelsensformandaflæggerberetningomregionsbestyrelsensvirksomhed.

 

 

4.  Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab for meddelelse afdecharge (ansvarsfritagelse).

5.  Behandling af indkomneforslag.

6.  Valg af regionsbestyrelsens medlemmer ogsuppleanter.

7.  Valg af 1-2revisorer.

8.  Eventuelt.

 

Stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen, skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen.

 

Stk. 5:
Vedtagelse og valg på regionsgeneralforsamlingen sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Stk. 6:
Det af dirigenten godkendte referat af regionsgeneralforsamlingen, samt meddelelse af regionsbestyrelsens sammensætning og konstituering, sendes inden 14 dage efter generalforsamlingen til Spaniel Klubbens bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør endvidere sammensætningen og konstitueringen i medlemsbladet.

 

 

§ 15. Disciplinærsager:
Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

 

 

§ 16. Disciplinære foranstaltninger:
 

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a)  Tildeling  af 1.) misbilligelse 2.) elleradvarsel.

b)  Frakendelse afkennelmærke.

c)  Frakendelse aftillidshverv.

d)  Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger ogprøver.

e)  Udelukkelse fra adgang tilstambogsføring.

f)  Eksklusion.

g)  Nedlæggelse afavlsforbud.

 

Stk. 2: Spanielklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punktet a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

 

 

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger:
 

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 26.

 

Stk. 2: En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger

- dog højst i 6 måneder.

 

§ 18: Ændring af love Stk. 1:
Lovændringer kan kun foretages, når de er vedtaget med mindst 2/3 af majoritet på en generalforsamling.

 

Stk. 2:
Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Bestyrelsen eller samme majoritet kan begære lovændringerne til urafstemning, jvf. § 8.

 

§ 19: Deling af klubben Stk. 1:
Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKKs love.

 

Stk. 2:
Den oprindelige klubs ejendele, formue, gældsforpligtelser osv. deles mellem de fremkomne klubber forholdsmæssigt efter medlemmers opdeling.

 

 

§ 20: Ophævelse af klubben
 

Klubben kan kun ophæves, når et på en i medlemsbladet udsendt dagsorden opført forslag herom bliver vedtaget på en generalforsamling med 75 % af de afgivne stemmer samt stadfæstet ved en efterfølgende urafstemning, der samtidig afgør anvendelsen af klubbens formue, der dog kun må anvendes i hundesagens tjeneste.

 

 

§ 21: Ikrafttrædelse
 

Disse love erstatter tidligere godkendte love for klubben efter urafstemning og godkendelse af DKK med ikrafttrædelse den 1. januar 1985. Lovene er revideret juli 2004 efter godkendelse af Dansk Kennel Klub.

Vedtagne ændringer i §§ 9a, stk. 4, 10a, stk. 1, 11b, stk. 10, 13, 13b og 13d, godkendt efter urafstemning på klubbens generalforsamling i 2009. §§ 9a, stk. 4, 10a, stk. 1, 11b, stk. 10, 13, 13b og 13d træder i kraft og er godkendt af DKK den 2. november 2010.

 

 

Ændringer og tilføjelser i §§ 3, 5, 9a, stk. 4, 10a, stk. 1, 11a, stk. 10, 13, 13a, stk. 1, stk. 3, og stk. 11, 13b og 13d vedtaget ved urafstemning den 20. april 2013. Ændringer og tilføjelser i §§ 3, 5, 9a, stk. 4, 10a, stk. 1, 11a, stk. 10, 13, 13a, stk. 1, stk. 3, og stk. 11, 13b og 13d træder i kraft efter godkendelse af DKK den 27. august 2013.

Tilføjelser i § 1, stk. 3, ændringer i § 4, stk. 1, 2,3, ændringer i § 5, stk. 3, ændringer i § 9a, stk. 7, og pkt. g, § 11a, stk. 10, 13a, stk. 1, ændringer og tilføjelser i §§ 15-17 jf. DKKs Lovudvalgs anmodning om opdatering af klubbens love.

 

Tilføjelse til § 5, stk. 6 efter forslag på Generalforsamlingen den 20. april 2013.

Administrative ændringer – overskrift i § 13d tilføjes Sundhedsudvalgets opgaver, ændringer i §§ 16 – 19 ændres som følger: § 16 ændres til § 18, § 17 ændres til § 19, § 18 ændres til § 20 og § 19 ændres til § 21 samt ændring af overskriften i § 21 Overgangsbestemmelser ændres til Ikrafttrædelse.

Tilføjelser og ændringer træder i kraft efter godkendelse fra DKKs Lovudvalg den 15. juli 2014 og efter afstemning på Generalforsamling den 12. april 2014.

 

§ 13b, stk. 5 udskrives af lovene efter godkendelse på Generalforsamling den 11. april 2015 og efter godkendelse fra DKKs Lovudvalg den 19. februar 2016.

 

Ændringer i § 13a: Valg og konstituering, stk.1: Udstillingsudvalget består af 5 medlemmer; stk. 3: Udstillingsudvalg: De fire medlemmer af udvalget vælges for en toårig periode. Der vælges 2 medlemmer hvert år.

Ændringerne træder i kraft efter afstemning på Generalforsamling den 8. april 2017 og efter godkendelse fra DKKs Lovudvalg den 4. maj 2017. 

 

 

 

§ 1: Navn og Hjemsted
 

Stk. 1:

Klubbens navn er Spaniel Klubben.

 

Stk. 2:
Klubbens hjemsted og værneting er formandens adresse

 

Stk. 3:
Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst.

 

 

§ 2: Organisation
Klubben er opbygget med: Urafstemning, se § 8.

Generalforsamling, se § 9.

Hovedbestyrelse, se § 10. Bestyrelse, se § 11 Udvalg, se § 13.

Regioner, se § 14.

 

 

§ 3: Formål
 

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK) og i overensstemmelse med dennes formål og internationale bestemmelser

 

at fremme avl og anvendelse af spanielracer hørende under DKKs gruppe 8, som ikke har deres egen specialklub samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden

 

at afholde udstillinger, skuer, brugs- og jagtprøver samt nært beslægtede arrangementer at holde medlemmerne orienteret gennem medlemsbladet samt klubbens hjemmeside

 

§ 4: Avlsarbejdet
 

Stk. 1:

Spanielklubben er DKKs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende i § 3 nævnte spanielracer.

 

 

Stk. 2:
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race(r).

 

Stk. 3:
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

 

 

§ 5: Medlemmer
 

Stk. 1:

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Således kan bl.a. personer, der køber og sælger hunde med videresalg for øje, ikke optages som medlemmer af klubben.

 

Stk. 2:
Bestyrelsen har mulighed for at tildele “Spaniel Klubbens hædersnål” til personer, der har ydet en indsats for spaniel sagen. Hædersnålen giver ikke kontingentfrihed. Hædersnålen uddeles på generalforsamlingen.

 

Stk. 3:
DKKs formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved en stedfortræder.

 

Stk. 4:
Personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for spanielsagen, kan udnævnes til æresmedlemmer. Indstilling og udnævnelse af æresmedlemmer forelægges hovedbestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie medlemmer af Spaniel Klubben.

 

Stk. 5:
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender i årets løb er æresmedlemmer samt ordinære medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent i minimum 3 måneder og ikke er i kontingent-restance med mere end 3 måneder. § 7, stk. 3.

Klubbens familiemedlemsskab består af 2 personer, der begge har samme adresse. Begge personer er stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender.

 

Stk. 6:
Juniormedlemsskab gives til unge i alderen 13 – 17 år for at fremme de unges interesse for Spaniels og indsigten i Spaniel Klubbens formål jf. § 3 og som opfylder betingelserne for optagelserne i DKK - § 5 – stk. 1.

Juniormedlemsskab gives til en reduceret pris svarende til halv pris af det ordinære medlemskab. Juniormedlemsskab giver ikke stemmeret, og der kan ikke opnås valgbarhed jf. § 5 – stk. 5.

 

 

§ 6: Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og erlægges forud for 1 år ad gangen fra første betalingsdag.

 

§ 7: Indmeldelse og Udmeldelse Stk. 1:
Indmeldelse sker ved betaling af kontingent på klubbens postgirokonto.

 

Stk. 2:
Medlemskabet indtræder pr. betalingsdagen.

 

Stk. 3:
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 3 måneder fra forfaldsdagen, betragtes som værende i kontingentrestance og slettes af medlemslisten.

 

Stk. 4:
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til hovedkassereren. Erlagt kontingent tilbagebetales ikke.

 

 

§ 8: Urafstemning
 

Stk. 1:

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henvise ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning.

 

Stk. 2:
Afstemningen sker på særlige stemmesedler. Stemmesedlen lægges i en kuvert, hvorpå intet er anført. Denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der, for at stemmesedlen kan være gyldig, skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse og tilbagesendes til klubbens revisorer inden 8 dage fra udsendelsen. Kuverterne med stemmesedlerne må først åbnes, når de med medlemsnummer, navn og adresse forsynede kuverter er fjernet. Optællingen, der er åben for alle medlemmer, foretages af klubbens revisorer. Optællingsstedet bekendtgøres i forbindelse med udsendelsen af stemmesedlerne.

 

Stk. 3:
En urafstemning er i ethvert forhold klubbens højeste myndighed. Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.

 

§ 9: Generalforsamlinger
§ 9a: Ordinær generalforsamling Stk. 1:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene

afgøres på anden vis.

 

 

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, skiftevis Jylland-Fyn-Sjælland. Dato og mødested fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres efter bestyrelsens afgørelse i medlemsbladet eller pr. brev senest 12 uger før generalforsamlingen.

 

Stk. 3:
Forslag til behandling på generalforsamlingen tilstilles skriftligt klubbens sekretær senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmerne skal senest 10 dage før generalforsamlingen have skriftlig meddelelse om indkomne forslag.

 

Stk. 4:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

a.  Valg afdirigent.

b.  Valg af mindst 2stemmetællere.

c.  Bestyrelsen forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

d.  Bestyrelsen forelægger det udsendte og reviderede regnskabtil godkendelse og decharge(ansvarsfritagelse).

e.  Brugshundeudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

f.  Udstillingsudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

g.  Sundhedsudvalget forelægger den udsendte beretning tilgodkendelse.

h.  Øvrigeudvalg(efterbestyrelsensafgørelse)fremlægger mundtligberetningtilorientering.

i.  Resultatet af valgene til bestyrelse, udstillingsudvalg, brugshundeudvalget samt revisorer offentliggøres.

j.  Supplerende valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse, udstillingsudvalg, brugshundeudvalg og revisorer i det omfang, der til det ordinære valg under § 11A stk. 3 ikke har været opstillet tilstrækkelig mangekandidater.

k.  Behandling af indkomne forslag. Rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen og godkendesaf dirigenten.

l.  Eventuelt.

 

Stk. 5:
Vedtagelser på generalforsamlingen (bortset fra lovændringer jvf. § 16) sker ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 6:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af generalforsamlingen enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

§ 9b: Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:

a.  når bestyrelsen finder det nødvendigt,eller

b.  når en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal beslutter det,eller

c.  når mindst 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom tilbestyrelsen.

 

 

Stk. 2:
Ved beslutning eller begæring af ekstraordinær generalforsamling må de spørgsmål, der ønskes behandlet, angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles.

 

Stk. 3:
Bestyrelsen skal indvarsle ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse senest 4 uger efter beslutningen/begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

 

Stk. 4:
Vedtagelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 5:
Bestyrelsen offentliggør snarest et koncentreret og af dirigenten godkendt referat af den ekstraordinære generalforsamling enten i medlemsbladet eller pr. brev efter bestyrelsens afgørelse.

 

 

§ 10: Hovedbestyrelsen
§ 10a: Sammensætning, møder og konstituering Stk. 1:

Hovedbestyrelsen består af:

a.  Den til enhver tid siddende bestyrelseog

b.  de i regionerne udpegede hovedbestyrelsesrepræsentanter (1 repræsentant fra hverregion)

c.  Brugshunde- udstillingsudvalgets samt sundhedsudvalgetsmedlemmer

 

Stk. 2:
Bestyrelsen forpligter sig til at sammenkalde hovedbestyrelsen til minimum 1 ordinært møde årligt. Indkaldelsen skal ske senest 6 uger før mødet. Forslag skal være sekretæren i hænde senest 2 uger før mødet.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes 1 uge før mødet.

 

Stk. 3:
Ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af regionerne finder det nødvendigt. Ved beslutning eller begæring af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde må de spørgsmål, der ønskes behandlet, angives. Andre spørgsmål kan ikke behandles. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt senest 2 uger efter begæringens modtagelse med mindst 2 ugers varsel.

 

Stk. 4:
Klubbens formand er automatisk formand for hovedbestyrelsen, der i øvrigt selv fastsætter sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende.

 

 

Stk. 5:
Over forhandlingerne fører bestyrelsens sekretær en protokol, der oplæses og godkendes på hovedbestyrelsesmødet.

 

§ 10b: Hovedbestyrelsens opgaver Stk. 1:
Det er hovedbestyrelsens hovedopgave at virke som formidler af samarbejdet mellem regionerne, udvalgene og bestyrelsen.

 

Stk. 2:
Hovedbestyrelsen behandler forslag til aktivitetsrammer og skal herunder tilstræbe, at tilbuddene til medlemmerne på landsbasis bliver så ensartede som muligt, samtidigt med at specielle lokale forhold og behov tilgodeses i rimeligt omfang.

 

Stk. 3:
Hovedbestyrelsen skal inspirere regionerne og udvalgene i deres arbejde og virke som idéformidler dem imellem.

 

 

§ 11: Bestyrelsen
§ 11a: Bestyrelsen, valg og konstituering Stk. 1:

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

Stk. 2:
På ulige år vælges 3 og lige år 2 bestyrelsesmedlemmer, således at samtlige får en toårig virkeperiode. Genvalg kan finde sted. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af DKK.

 

Stk. 3:
Opstilling af kandidater sker således:

1.  Kandidatforslag skal være skriftlig og være bestyrelsens sekretær i hænde senest 8 uger før generalforsamlingen. Et eller flere stemmeberettigede medlemmer har ret til at foreslåkandidater.

2.  Ønsker et bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller en revisor at modtage genvalg, betragtes vedkommende som genopstillet, såfremt skriftlig tilkendegivelse herom er bestyrelsens sekretær i hænde inden fristen forkandidatforslag.

3.  Umiddelbart og senest 1 uge efter fristens udløb meddeler sekretæren de foreslåede kandidater, hvem der erforeslået.

4.  De af de foreslåede kandidater, der inden 6 uger før generalforsamlingen skriftligt overfor sekretæren har bekræftet, at de er villige til at modtage valg, betragtes hermed somopstillede.

5.  Hvis der ved fristens udløb ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til kandidater, bør den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater. Hvis dette ikke er muligt tages § 9 ianvendelse.

 

 

Stk. 4:
Stemmesedler skal være samtlige stemmeberettigede i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne returneres til klubbens revisorer. For at komme i betragtning ved optællingen, skal stemmesedlerne være modtaget af revisorerne senest 2 dage før generalforsamlingen, stemmesedlerne skal for at være gyldige være lagt i kuvert, hvorpå intet er anført; denne kuvert lægges dernæst i en anden kuvert, der skal være forsynet med medlemsnummer, navn og adresse.

 

Stk. 5:
Optællingen af stemmesedlerne foretages før generalforsamlingens start af klubbens revisorer. Optælling af stemmer til valg af revisorer kontrolleres af klubbens formand. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer.

 

Stk. 6:
Der vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, bliver vedkommende i denne i det udtrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

 

Stk. 7:
Får både et ordinært bestyrelsesmedlem samt suppleanter forfald udskrives der suppleringsvalg til bestyrelsen for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg - dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

 

Stk. 8:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 

Stk. 9:
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol, der skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 10:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand,

Næstformand, Sekretær, Kasserer,

samt en repræsentant til henholdsvis Brugshunde-, Udstillings- og Sundhedsudvalget samt regionsrepræsentant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 11b: Bestyrelsens opgaver Stk. 1:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen.

 

 

Stk. 2:
Bestyrelsen behandler og godkender indstillinger fra udvalgene

 

Stk. 3:
Bestyrelsen udarbejder efter indstillinger fra udvalgene og regionsbestyrelserne forslag til aktivitets- rammer til behandling fra hovedbestyrelsesmøderne.

 

Stk. 4:
Bestyrelsen udgiver diverse publikationer bl.a. medlemsbladet, hvortil der kan ansættes en ansvars- havende redaktør.

 

Stk. 5:
Bestyrelsen vælger Spaniel Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab

 

Stk. 6:
Bestyrelsen tegner klubben over for myndigheder, organisationer og enkeltpersoner uden for klubben.

 

Stk. 7:
Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til bearbejdelse af særlige spørgsmål og kan ansætte arbejdskraft til varetagelse af opgaverne.

 

Stk. 8:
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres kartotek over medlemmerne, herunder regionstilhørsforhold og hundens race.

 

Stk. 9:
Det påhviler en i utide afgået bestyrelse at sørge for, at en forretningsbestyrelse på mindst 3 personer viderefører klubbens anliggender, indtil nyvalg har fundet sted.

 

 

§ 12: Regnskab og revision
§ 12a: regnskab Stk. 1:

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 2:
Klubbens kasserer fører regnskab over klubbens udgifter og indtægter samt formue.

 

Stk. 3:
Bestyrelsen er, indtil der er givet decharge (ansvarsfritagelse) på den ordinære generalforsamling, ansvarlig for klubbens regnskab, herunder at dette løbende føres forsvarligt og efter almindelige forretningsprincipper.

 

 

Stk. 4:
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§ 12b: Revision Stk. 1:
Revisionen består af 2 valgte medlemmer som revisorer.

 

Stk. 2:
Revisorer og suppleanter vælges for en etårig periode.

 

Stk. 3:
Opstilling af kandidater som revisorer sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen, jvf. § 11a stk. 3.

 

Stk. 4:
Valg af revisorer sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

 

Stk. 5:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til revisorer, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

 

Stk. 6:
Tidsfrister for revidering af regnskabet fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med revisorerne.

 

 

§ 13: Brugshunde- Udstillings- og Sundhedsudvalgene
§ 13a: Valg og konstituering Stk. 1:

Udstillingsudvalget består af 5 medlemmer.

Brugshundeudvalget består af 5 medlemmer. Sundhedsudvalget består af 3 – 5 medlemmer.

 

Stk. 2:
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til indtræden i hvert udvalg.

 

Stk. 3:
Udstillingsudvalg: De fire andre medlemmer af udvalget vælges for en toårig periode. Der vælges 2 medlemmer hvert år.

Brugshundeudvalg: De fire andre medlemmer af udvalget vælges for en toårig periode. Der vælges 2 medlemmer hvert år.

 

 

Stk. 4:
Til hvert udvalg vælges hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. Suppleanter er de 2 kandidater, der opnår flest stemmer uden at blive valgt. Når en suppleant indtræder i et udvalg, bliver vedkommende i dette i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

 

Stk. 5:
Opstilling af kandidater sker som ved opstilling af kandidater til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 3.

 

Stk. 6:
Valg til udvalgene sker som ved valg til bestyrelsen i henhold til § 11a stk. 4.

 

Stk. 7:
Hvis der ved udløb af fristen for forslag af kandidater ikke er indkommet det nødvendige antal forslag til medlemmer og suppleanter, skal den siddende bestyrelse sørge for opstilling af de resterende kandidater.

 

Stk. 8:
Får både et ordinært udvalgsmedlem valgt af generalforsamlingen samt suppleanters forfald, udskrives der ekstraordinært suppleringsvalg ved urafstemning til udvalget for den resterende valgperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget, der skal ske hurtigst muligt og bør følge tidsfristerne for ordinære valg til bestyrelsen – dog under hensyntagen til udgivelsesterminerne for klubbens medlemsblad.

 

Stk. 9:
Hvert udvalg konstituerer sig med et medlem som formand. Udvalgsmedlemmerne fordeler i øvrigt selv opgaverne mellem sig og fastsætter selv deres forretningsordener.

 

Stk. 10:
Udvalgene fører en forhandlingsprotokol over arbejdet som underskrives af samtlige udvalgsmedlemmer. Udskrift af forhandlingsprotokollen tilstilles bestyrelsen.

 

Stk. 11:
Beretningen om udvalgenes arbejde mellem de ordinære generalforsamlinger tilstilles klubbens formand senest 8 uger før den ordinære generalforsamling, og offentliggøres af bestyrelsen sammen med formandens beretning for klubbens medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 13b: Brugshundeudvalgets opgaver Stk. 1:
Brugshundeudvalget afholder Spaniel Klubbens officielle markprøver under hensyntagen til ønsker fra regionerne og afholder andre arrangementer efter aftale med bestyrelsen.

 

Stk. 2:
Brugshundeudvalget bistår med koordination ved afholdelse af prøver på regionsplan og vejleder de regionale arrangører.

 

 

Stk. 3:
Brugshundeudvalget udarbejder ideer og forslag til vedligeholdelse og udvikling af dressur- og prøveaktiviteter, og afgiver indstilling herom til bestyrelsen.

 

Stk. 4:
Brugshundeudvalget varetager arbejdsopgaver vedrørende dressur og prøver efter aftale med bestyrelsen.

 

Stk. 5:
Brugshundeudvalget godkender og instruerer prøveledere til sikring af, at godkendte prøveregler nøje overholdes.

 

Stk. 6:
Brugshundeudvalget forestår uddannelsen og efteruddannelsen af trænere og fører fagligt tilsyn med træningen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.

 

Stk. 7:
Brugshundeudvalget god
Suzan Schmidt | CVR: 35182624 | Vandlinggårdvej 8, 6100 Haderslev  | Tlf.: 29925887